این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

آدرس دبیرخانه : 

تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ

ایمیل

info@icts-usc.ir

صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

** محققان محترم، محورهای دوره دوم کنفرانس به شرح زیر می باشد **

 فلسفه، دین، اخلاق:

مبانی گردشگری و معنویت بر آمده از فلسفه و دین 
وجوه اشتراک و افتراق گردشگری مذهبی و گردشگری با رویکرد معنوی
رابطه اخلاق فردی و اجتماعی با رویکرد معنوی به گردشگری
روش شناسی در مطالعات بین رشته ای معنویت و گردشگری
 

روانشناسی و سلامت معنوی:

انگیزه های مادی و معنوی سفر
ویژگی های روان شناختی تأثیرگذار بر عوامل رانشی و کششی معنوی گردشگران
تاثیر مراقبه معنوی در گردشگری بر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی
 

فرهنگ و جامعه:

ارتباطات میان فرهنگی پایدار و تاثیر متقابل آن با رویکرد معنوی به گردشگری
نقش رسانه در تقویت رویکرد معنوی به گردشگری
گردشگری، معنویت، صلح و دوستی
کیفیت و سبک زندگی با رویکرد معنوی به گردشگری
 

 

مدیریت، اقتصاد و بازاریابی:

برنامه ریزی و مدیریت مقصدهای گردشگری با رویکرد معنوی
مطالعات توسعه گردشگری پایدار با رویکرد معنوی
مدیریت منابع انسانی در زنجیره خدمات گردشگری با رویکرد معنوی
کارآفرینی معنوی در راستای رقابت پذیری مقاصد
مقاصد خلاق در راستای بازشناسی معنویت در گردشگری
آینده پژوهی گردشگری با رویکرد معنوی
فرصتهای اقتصادی گردشگری با رویکرد معنوی
ارزشیابی اقتصادی گونه های گردشگری با رویکرد معنوی
بازاریابی معنوی نگرشی جدید به مدیریت کسب و کارهای گردشگری
رویکرد خاص برای ارائه محصولات در بازار خاص با رویکرد معنوی
 

 

هنر، معماری و ادبیات:

نقش هنر در تقویت نگاه معنوی به گردشگری
تعامل معنوی انسان، اجتماع و فضا با معماری مقصدهای گردشگری
تاثیر عناصر منظر در ارتقای معنویت در گردشگری
جستجوی مفهوم معنویت و سفر در متون ادبی